Aktuálně:

29. 1. 2024

Sekretariát Společného výboru Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu se přestěhoval do nových prostor v domě č. 11 v ulici Politických vězňů. V tomto domě sídlí také ČMKOS. Provoz sekretariátu v Domě Radost byl tedy ukončen. Telefonní číslo na tajemnici Svazu, paní Cerhanovou, zůstává nezměněno (774968685).

22. 12. 2023

Společný výbor Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu rozhodně odsuzuje odporný zločin, který byl spáchán na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy dne 21. 12. 2023. Současně vyjadřujeme upřímnou soustrast všem pozůstalým po obětech tohoto teroristického činu, všem zraněným a jejich blízkým. Vyjadřujeme také solidaritu akademické obci Filozofické fakulty.

26. 11. 2023

Společný výbor Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu (OSPVV) se usnesl podpořit stávku a protesty vyhlášené Českomoravskou konfederací odborových svazů na 27. listopadu 2023. Výbor OSPVV vyzývá své základní organizace a jejich členy a členky, aby zvážili svou účast. Důvody pro podporu stávky jsou uvedeny ve Veřejném prohlášení na obranu vědy a výzkumu ke dni protestů 27. listopadu 2023.

10. 10. 2023

V předvečer pokračujícího jednání Poslanecké sněmovny se uskutečnil protestní průvod vědců a vědkyň nesouhlasících s novelou zákona o veřejných výzkumných institucích. Průvod s lampióny a rozsvícenými mobily vyšel po 19. hodině z Mariánského náměstí. Po pokojném průchodu centrem Prahy byl zakončen na Hradčanském náměstí u sochy Tomáše Garrigua Masaryka krátkým projevem předsedy OSPVV. Podrobnosti o důvodech protestu jsou uvedeny v tiskové zprávě.

6. 10. 2023

Společný výbor odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu vyjadřuje podporu stávce na univerzitách a požadavkům na zlepšení mzdové situace jejich zaměstnanců. Tuto stávku vyhlásil na úterý 17. 10. Vysokoškolský odborový svaz spolu s iniciativou Hodina pravdy. O této stávce informovala i Česká televize.

12. 9. 2023

Poslanci schválili novelu zákoníku práce. Hlavní změny, které tato novela přináší, shrnuje tisková zpráva Ministerstva práce a sociálních věcí. Stručný přehled všech změn zveřejnila na svých webových stránkách Česká advokátní komora.

30. 8. 2023

Dva zástupci našeho odborového svazu, Jan Kober a Lubomír Soukup, se zúčastnili jednání Podvýboru pro vědu a vysoké školství v Poslanecké sněmovně ČR. Obhajovali požadavky petice Braňme českou vědu!.

Hlavním posláním Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu je:

  • obhajovat oprávněné pracovněprávní, mzdové, sociální a profesní zájmy svých členů vůči státním orgánům a organizacím a zaměstnavatelům,
  • vytvářet důstojné pracovní a životní podmínky pro zaměstnance vědeckých ústavů a výzkumných pracovišť a přispívat k upevňování dobrých vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli,
  • dbát na dodržování zákonných práv zaměstnanců ústavů v oblasti právní, sociální a v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,
  • poskytovat právní pomoc a poradenství,
  • využívat finanční prostředky Svazu ve prospěch svých členů.

Odborový svaz pracovníků vědy a výzkumu má 39 základních organizací a 1 303 členů, z toho 37 základních organizací působí v ústavech Akademie věd ČR.

 

Proč být členem Odborového svazu:

Ze solidarity
Jednou z nejvýznamnějších pravomocí odborů je právo na kolektivní vyjednávání. Výsledky vyjednávání se sice vztahují na všechny zaměstnance, ale jen členové základních organizací mohu uplatňovat svoje požadavky a potřeby při kolektivním vyjednávání a ovlivňovat tak pracovní a mzdové podmínky ve své instituci.

Kvůli informacím
Zástupci OSPVV jsou zváni na zasedání Akademického sněmu, Ekonomické rady AV ČR, Rady hospodářské a sociální dohody (Tripartity), Rady Českomoravské konfederace odborových svazů a k dalším jednáním vládních i nevládních orgánů. Členové svazu se spolupodílí na formulování stanovisek k legislativním normám.

Kvůli bezpečnosti
Svazová inspekce provádí kontrolu u zaměstnavatele, jak plní a zajišťuje úkoly na úseku BOZP v souladu s právními předpisy a poskytuje metodickou pomoc výborům ZO při uplatňování práva kontroly na úseku BOZP.
Svaz organizuje pravidelná školení pro členy výboru ZO i pracovníky institucí pověřené problematikou BOZP a vydává metodické materiály pro ZO s výkladem aktuálních změn zákonů a vyhlášek upravujících požadavky na BOZP.

Pro jistotu
Členové OSPVV mohou získat bezplatnou právní pomoc, včetně zastoupení před soudem v pracovněprávních sporech se zaměstnavatelem.

Členům Podpůrného fondu může být při nezaviněné ztrátě zaměstnání a v dalších tíživých a výjimečných sociálních situacích vyplacena finanční podpora.

Pro peníze
Kolektivní smlouvy zajišťují zaměstnancům mimo jiné: specifikaci okruhu zaměstnanců, s nimiž nelze sjednat pracovní poměr na dobu určitou, dohodnutý růst průměrné mzdy, podmínky pro poskytování osobního příplatku a odměn, pravidla a podmínky výplaty platu a mzdy, zvýšené odstupné nad rámec stanovený zákoníkem práce, tvorbu a čerpání prostředků ze sociálních fondů, příp. z fondu kulturních a sociálních potřeb.

Členové OSPVV se mohou zapojit do programu Odbory Plus, který umožňuje odborářům využívat bonusy, výhody a slevy.Rychlý kontakt

Odborový svaz pracovníků vědy
a výzkumu

Politických vězňů 11
110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 00571504

Tel.: 774 968 685
E-mail: ospvv@cmkos.cz
www.ospvv.cz


Českomoravská konfederace odborových svazů

Politických vězňů 1419/11
110 00 Praha 1
www.cmkos.cz