Jednání tripartity o podpoře výzkumu, vývoje a inovací

 

Dne 29. dubna 2016 se uskutečnilo na Úřadu vlády zasedání 127. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR. Delegace ČMKOS pod vedením pana předsedy Josefa Středuly se tentokrát zúčastnil i předseda OS PVV Pavel Konečný. Důvodem byl bod jednání „Podpora výzkumu, vývoje inovací ve vztahu ke konkurenceschopnosti“.

  

Oficiální Záznam ze zasedání 127. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR popisuje průběh jednání k tomuto bodu následovně:

Předseda ČMKOS Josef Středula se vyslovil proti ustavení samostatného ministerstva pro vědu a vysoké školy vzhledem ke špatnému načasování takového kroku a upozornil na nedostatečnou míru komunikace velmi rozsáhlých materiálů. Doporučil rovněž větší zapojení dalších subjektů, například prostřednictvím ekonomické diplomacie, za účelem zvýšení udržitelnosti kapacit výzkumu a vývoje.Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, představil podkladové materiály obsahující výsledky jednání s Evropskou komisí a harmonogram úkolů Národní RIS3 strategie a implementaci Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2016 až 2020. Ocenil konstruktivní charakter debaty, která proběhla v rámci jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro hospodářskou politiku, a shodu nad větším zapojením sociálních partnerů do řešení problematiky výzkumu, vývoje a inovací.

Viceprezident SP ČR Ing. Zbyněk Frolík přivítal zlepšení komunikace s útvarem místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace a větší zapojení sociálních partnerů, upozornil však, že harmonogram úkolů Národní RIS3 strategie je navržen velmi ambiciózně a neobsahuje termín pro předložení vládě. V rámci zefektivnění implementace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací navrhl několik opatření, mezi něž patří například navýšení rozpočtu na aplikovaný výzkum a vývoj, větší zohlednění aplikačního výzkumu v rámci metodiky hodnocení nebo širší pojetí kapacity výzkumné infrastruktury. V souvislosti s přípravou nového zákona o podpoře výzkumu a vývoje požádal o stanovení pravidel pro vzájemné předkládání dokumentů zásadní povahy a doporučil širší diskusi o případném ustavení samostatného ministerstva.

Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, ocenil přednesené připomínky a doporučil případné problémy v komunikaci řešit osobně bez zbytečných odkladů. Přislíbil doplnění termínu předložení Národní RIS3 strategie, navýšení rozpočtu Technologické agentury s tím, že o konkrétní podobě navýšení rozhodne vláda ČR, a přizvání zástupců sociálních partnerů k diskusi o úpravě metodiky hodnocení projektů výzkumu a vývoje. Závěrem uvedl, že ustavení nového ministerstva bude zákonem umožněno, což však neznamená, že k jeho vzniku bezprostředně dojde.

Závěr:

Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR bere na vědomí předložený materiál.

Sociální partneři opakovaně upozorňují na klíčový význam efektivního fungování výzkumu, vývoje a inovací pro zajištění konkurenceschopnosti, výkonnosti ekonomiky a zaměstnanosti a žádají vládu o zajištění jejich účasti již ve fázi přípravy koncepčních dokumentů a rozhodnutí před jejich zasláním do meziresortního připomínkového řízení.

Sociální partneři zašlou své návrhy prioritních opatření místopředsedovi vlády pro vědu, výzkum a inovace v termínu do 6. května 2016.

 

 Rychlý kontakt

Odborový svaz pracovníků vědy
a výzkumu

Nám. W. Churchilla 2
130 00  Praha 3
IČO: 00571504

Tel.: 234 462 257
E-mail: ospvv@cmkos.cz
www.ospvv.cz


Českomoravská konfederace odborových svazů

Nám. W. Churchilla 2
130 00  Praha 3
www.cmkos.cz